home » Vwap
RSS data feed
Информация на дневна база за наличния спред между цените „купува“ и „продава“ на всички емисии акции, допуснати до търговия на основен пазар BSE, при тест в размер на 10 000 лв, 15 000 лв и 20 000 лв, в четири произволно избрани момента по време на търговска сесия, по един в интервалите 10:00:00 – 11:30:00, 11:30:01 – 13:00:00, 13:00:01 – 15:30:00, 15:30:01 – 16:55:00. Информацията се публикува след края на търговската сесия.


Информацията е на разположение на абоната в информационната система на “БФБ-София”АД на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Vwap


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=Vwap
 2. http://rss.bse-sofia.bg/?page=Vwap&action=info
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=vwap
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
		<item>
			<bse:code>CODE</bse:code>
			<bse:asof>ASOF</bse:asof>
			<bse:spread_10000>SPREAD_10000</bse:spread_10000>
			<bse:spread_15000>SPREAD_15000</bse:spread_15000>
			<bse:spread_20000>SPREAD_20000</bse:spread_20000>
		</item>  
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
	<channel>
		<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
		<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
		<description></description>
		<item>
			<bse:code>0EA</bse:code>
			<bse:asof>2017-06-16 11:00:35</bse:asof>
			<bse:spread_10000>.09302579</bse:spread_10000>
			<bse:spread_15000>.09330107</bse:spread_15000>
			<bse:spread_20000>.09542249</bse:spread_20000>
		</item>
		<item>
			<bse:code>0EA</bse:code>
			<bse:asof>2017-06-16 11:49:36</bse:asof>
			<bse:spread_10000>.09295316</bse:spread_10000>
			<bse:spread_15000>.09325268</bse:spread_15000>
			<bse:spread_20000>.09538629</bse:spread_20000>
		</item>		
	</channel>
</rss>