home » IssuerBonds15minDelay
RSS data feed
Issuer Bonds 15min Delay - Информация с 15 минути закъснение за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува” за облигации, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с облигации от тази емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.). Дава се и информация за датата на издаване и падеж на емисията, както и датата на следващо лихвено плащане.


Информацията е на разположение на абоната с 15 минути закъснение след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД през Интернет на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerBonds15minDelay


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerBonds15minDelay
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerBonds15minDelay
<rss version="2.0" encoding="utf-8" 
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>NAME</title>
	<bse:name_EN>NAME_EN</bse:name_EN>
	<bse:isin>ISIN</bse:isin> 
	<bse:nominal>NOMINAL</bse:nominal> 
	<bse:currency>CURRENCY</bse:currency> 
	<bse:firstDate>ISSUE DATE</bse:firstDate> 
	<bse:lastDate>MATURITY DATE</bse:lastDate> 
	<bse:couponType>COUPON VALUE</bse:couponType>
	<bse:payment>PAYMENT</bse:payment> 
	<bse:last>OPEN PRICE</bse:last> 
	<bse:asOf>DATE</bse:asOf>
	<bse:numShares>NUMBER OF SHARES TRADED</bse:numShares> 
	<bse:minPrice>MIN_PRICE</bse:minPrice> 
	<bse:maxPrice>MAX_PRICE</bse:high>
	<bse:lastPrice>LAST_PRICE</bse:lastPrice> 
	<bse:chgPrice>CHANGE</bse:chgPrice> 
	<bse:avgPrice>AVERAGE PRICE</bse:avgPrice> 
	<bse:sell>BEST SELL ORDER</bse:sell> 
	<bse:bay>BEST BUY ORDER</bse:bay> 		
	<bse:marketSegment>MARKET SEGMENT</bse:marketSegment>
	<bse:marketSegment_EN>MARKET SEGMENT_EN</bse:marketSegment_EN>
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
   <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
   <description></description>
   <item>        
     <title>Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна</title>
     <bse:name_EN>SS Konstantine And Elena Holding AD-Varna</bse:name_EN>
     <bse:isin>BG2100041057</bse:isin> 
     <bse:nominal>1000</bse:nominal> 
     <bse:currency>EUR</bse:currency> 
     <bse:firstDate>2005-12-20</bse:firstDate> 
     <bse:lastDate>2011-12-20</bse:lastDate> 
     <bse:couponType>6 м. EURIBOR + 5.00%</bse:couponType>
     <bse:payment>2008-06-20</bse:payment> 
     <bse:last>105.55</bse:last> 
     <bse:asOf>2008-04-24</bse:asOf>
     <bse:numShares></bse:numShares> 
     <bse:minPrice></bse:minPrice> 
     <bse:maxPrice></bse:maxPrice>
     <bse:lastPrice></bse:lastPrice> 
     <bse:chgPrice></bse:chgPrice> 
     <bse:avgPrice></bse:avgPrice> 
     <bse:sell></bse:sell> 
     <bse:bay>105.25</bse:bay>    
     <bse:marketSegment>Неофициален Пазар на облигации</bse:marketSegment>
     <bse:marketSegment_EN>Unofficial Market Bonds</bse:marketSegment_EN>     
   </item>
  </channel>
</rss>