home » Tiker
RSS data feed
Информация за измененията в цените на дружествата, влизащи в портфолиото на официалните индекси на “БФБ-София” АД в реално време.


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София” АД на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Tiker


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=Tiker
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Tiker
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>NAME</title>
	<bse:isin>ISIN</bse:isin>
	<bse:prevPrice>Previous price</bse:prevPrice> 
	<bse:currPrice>Current Price</bse:currPrice> 
	<bse:nameEN>Name_EN</bse:nameEN> 
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
	<channel>
		<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
		<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
		<description></description>
		<item>		
			<title>Химимпорт АД-София</title>
			<bse:isin>BG1100046066</bse:isin>
			<bse:prevPrice>10.23</bse:prevPrice> 
			<bse:currPrice>10.14</bse:currPrice> 
			<bse:nameEN>Chimimport AD-Sofia</bse:nameEN>  
		</item>
		........
	</channel>
</rss>