home » RTS27Report3
RSS data feed
Отчет 3 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Интрадневна информация за цената на финансовите инструменти.
http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report3&tradedate=2018-01-18


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
  1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report3&tradedate=2018-01-18