home » Trades15minDelayMIFID2
RSS data feed
Trades 15min Delay - Информацията се генерира след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на сделка с 15 минути закъснение.


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД на адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelayMIFID2


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelayMIFID2&id=16332344
Примерни стойностти:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
   <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
   <description></description>
   <item>     
		<title>20171128000000002</title>
		<bse:instrumentidtype>ISIN</bse:instrumentidtype>
		<bse:isin>BG11LUSTAT13</bse:isin>
		<bse:dateUTC>2017-11-28 08:12:40.960000</bse:dateUTC>
		<bse:pubdateUTC>2017-11-28 08:12:44.270563</bse:pubdateUTC>
		<bse:venueofexec>XBUL</bse:venueofexec>
		<bse:venueofpub>XBUL</bse:venueofpub>
		<bse:amount>165</bse:amount>
		<bse:price>6.82</bse:price>
		<bse:currency>BGN</bse:currency>
		<bse:pricenotion>MONE</bse:pricenotion>
		<bse:notionalamount>1</bse:notionalamount>
		<bse:notioncurrency>BGN</bse:notioncurrency>
		<bse:turnover>1125.3</bse:turnover>  
   </item>
   ........
  </channel>
</rss>