home » ShortBulletin
RSS data feed
ShortBulletin - Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува”.


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД на адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBulletin


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBulletin
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBulletin
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>NAME</title>
	<bse:isin>ISIN</bse:isin> 
	<bse:nominal>NOMINAL</bse:nominal> 
	<bse:currency>CURRENCY</bse:currency> 
	<bse:dividentDate>LAST DATE OF DIVIDEND</bse:dividentDate> 
	<bse:BGN>VALUE OF DIVIDEND</bse:BGN> 
	<bse:yID>YIELD/NOMINAL</bse:yID> 
	<bse:last>OPEN PRICE</bse:last> 
	<bse:asOf>DATE</bse:asOf>
	<bse:numShares>NUMBER OF SHARES TRADED</bse:numShares> 
	<bse:minPrice>MIN_PRICE</bse:minPrice> 
	<bse:maxPrice>MAX_PRICE</bse:high>
	<bse:lastPrice>LAST_PRICE</bse:lastPrice> 
	<bse:chgPrice>CHANGE</bse:chgPrice> 
	<bse:avgPrice>AVERAGE PRICE</bse:avgPrice> 
	<bse:sell>BEST SELL ORDER</bse:sell> 
	<bse:bay>BEST BUY ORDER</bse:bay> 		
	<bse:marketSegment>MARKET SEGMENT</bse:marketSegment>		
  </item> 
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" 
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
	<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
	<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
	<description></description>
	<item>
	 <title>Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена</title>
	 <bse:isin>BG1100046983</bse:isin> 
	 <bse:nominal>1</bse:nominal> 
	 <bse:currency>BGN</bse:currency> 
	 <bse:dividentDate>2007-06-24</bse:dividentDate> 
	 <bse:BGN>.2</bse:BGN> 
	 <bse:yID>20</bse:yID> 
	 <bse:last>14.4</bse:last> 
	 <bse:asOf>2008-06-09</bse:asOf>
	 <bse:numShares>1066</bse:numShares> 
	 <bse:minPrice>14.25</bse:minPrice> 
	 <bse:maxPrice>14.35</bse:maxPrice>
	 <bse:lastPrice>14.3</bse:lastPrice> 
	 <bse:chgPrice>-.56</bse:chgPrice> 
	 <bse:avgPrice>14.32</bse:avgPrice> 
	 <bse:sell>14.6</bse:sell> 
	 <bse:bay>14.262</bse:bay> 		
	 <bse:marketSegment>Официален Пазар Акции сегмент "A"</bse:marketSegment>	 
	</item> 
 </channel>
</rss>