home » IssuerShares
RSS data feed
IssuerShares - Информация в реално време за най-добрите оферти “продава” и “купува”, висящи по отношение на емисията акции, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с ценни книги от същата емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.).
Информация за финансовите коефициенти на съответното дружество, калкулирани на база данните от предадените счетоводни отчети (ако дружеството изготвя консолидирани отчети, всеки коефициент ще има две стойности – на база неконсолидиран и на база консолидиран отчет).


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД през Интернет на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares
 2. http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares&code=6F3
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares
<rss version="2.0" encoding="utf-8" 
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>NAME</title>
	<bse:name_EN>NAME_EN</bse:name_EN>
	<bse:isin>ISIN</bse:isin> 
	<bse:nominal>NOMINAL</bse:nominal> 
	<bse:currency>CURRENCY</bse:currency> 
	<bse:dividentDate>DIVIDEND DATE</bse:dividentDate> 
	<bse:BGN>VALUE OF DIVIDEND</bse:BGN> 
	<bse:yID>YIELD</bse:yID> 
	<bse:last>LAST PRICE</bse:last> 
	<bse:asOf>DATE AND TIME</bse:asOf>
	<bse:numShares>VOLUME</bse:numShares> 
	<bse:minPrice>MIN PRICE</bse:minPrice> 
	<bse:maxPrice>MAX PRICE</bse:maxPrice>
	<bse:lastPrice>LAST PRICE</bse:lastPrice> 
	<bse:chgPrice>CHANGE PRICE</bse:chgPrice> 
	<bse:avgPrice>AVERAGE PRICE</bse:avgPrice> 
	<bse:sell>SELL ORDER</bse:sell> 
	<bse:bay>BUY ORDER</bse:bay> 		
	<bse:marketSegment>MARKET SEGMENT</bse:marketSegment>
	<bse:marketSegment_EN>MARKET SEGMENT_EN</bse:marketSegment_EN>
  	<bse:cons_date>CON_DATE</bse:cons_date> 
  	<bse:noncons_date>NONCON_DATE</bse:noncons_date> 
  	<bse:p_e_cons>P/E CONS</bse:p_e_cons> 
  	<bse:p_e_noncons>P/E NONCONS</bse:p_e_noncons> 
  	<bse:p_s_cons>P/S CONS</bse:p_s_cons> 
  	<bse:p_s_noncons>P/S NON CONS</bse:p_s_noncons> 
  	<bse:p_b_cons>P/B CONS</bse:p_b_cons> 
  	<bse:p_b_noncons>P/B NONCONS</bse:p_b_noncons> 
  	<bse:roa_cons>ROA CONS</bse:roa_cons> 
  	<bse:roa_noncons>ROA NONCONS</bse:roa_noncons> 
  	<bse:roe_cons>ROE CONS</bse:roe_cons> 
  	<bse:roe_noncons>ROE NON CONS</bse:roe_noncons> 
  	<bse:p_ebit_cons>P/EBIT_CONS</bse:p_ebit_cons> 
  	<bse:p_ebit_noncons>P_EBIT_NONCONS</bse:p_ebit_noncons> 
  	<bse:roa_ebit_cons>ROA EBIT CONS</bse:roa_ebit_cons> 
  	<bse:roa_ebit_noncons>ROA_EBIT_NONCONS</bse:roa_ebit_noncons> 
  	<bse:roe_ebit_cons>ROE_EBIT_CONS</bse:roe_ebit_cons> 
  	<bse:roe_ebit_noncons>ROE_EBIT_NONCONS</bse:roe_ebit_noncons> 
  	<bse:der_cons>DER_CONS</bse:der_cons> 
  	<bse:der_noncons>DER_NONCONS</bse:der_noncons> 
  	<bse:col_cons>COL_CONS</bse:col_cons> 
  	<bse:col_noncons>COL_NONCONS</bse:col_noncons> 
  	<bse:ta_cons>TA_CONS</bse:ta_cons> 
  	<bse:ta_noncons>TA_NONCONS</bse:ta_noncons> 	 
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
   <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
   <description></description>
   <item>     
     <title>Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив</title>
     <bse:name_EN>Plovdiv-Yuri Gagarin BT PLC-Plovdiv</bse:name_EN>
     <bse:isin>BG11PLPLVT16</bse:isin> 
     <bse:nominal>1</bse:nominal> 
     <bse:currency>BGN</bse:currency> 
     <bse:dividentDate>2007-06-27</bse:dividentDate> 
     <bse:BGN>0</bse:BGN> 
     <bse:yID>0</bse:yID> 
     <bse:last>62.74</bse:last> 
     <bse:asOf>2008-05-17</bse:asOf>
     <bse:numShares>67</bse:numShares> 
     <bse:minPrice>64</bse:minPrice> 
     <bse:maxPrice>64.898</bse:maxPrice>
     <bse:lastPrice>64.898</bse:lastPrice> 
     <bse:chgPrice>2.14</bse:chgPrice> 
     <bse:avgPrice>64.08</bse:avgPrice> 
     <bse:sell>64.898</bse:sell> 
     <bse:bay>63.001</bse:bay>    
     <bse:marketSegment>Неофициален Пазар на акции сегмент "A"</bse:marketSegment>
     <bse:marketSegment_EN>Unofficial Market Equities "A"</bse:marketSegment_EN>
     <bse:cons_date></bse:cons_date> 
     <bse:noncons_date>2008-03-31</bse:noncons_date> 
     <bse:p_e_cons></bse:p_e_cons> 
     <bse:p_e_noncons></bse:p_e_noncons> 
     <bse:p_s_cons></bse:p_s_cons> 
     <bse:p_s_noncons></bse:p_s_noncons> 
     <bse:p_b_cons></bse:p_b_cons> 
     <bse:p_b_noncons>1.39</bse:p_b_noncons> 
     <bse:roa_cons></bse:roa_cons> 
     <bse:roa_noncons></bse:roa_noncons> 
     <bse:roe_cons></bse:roe_cons> 
     <bse:roe_noncons></bse:roe_noncons> 
     <bse:p_ebit_cons></bse:p_ebit_cons> 
     <bse:p_ebit_noncons></bse:p_ebit_noncons> 
     <bse:roa_ebit_cons></bse:roa_ebit_cons> 
     <bse:roa_ebit_noncons></bse:roa_ebit_noncons> 
     <bse:roe_ebit_cons></bse:roe_ebit_cons> 
     <bse:roe_ebit_noncons></bse:roe_ebit_noncons> 
     <bse:der_cons></bse:der_cons> 
     <bse:der_noncons>.31</bse:der_noncons> 
     <bse:col_cons></bse:col_cons> 
     <bse:col_noncons>2.26</bse:col_noncons> 
     <bse:ta_cons></bse:ta_cons> 
     <bse:ta_noncons></bse:ta_noncons>     
   </item>
  </channel>
</rss>