home » BestOrders15minDelayMIFID2
RSS data feed
BestOrders 15min Delay MIFID2- Информацията се генерира с 15 минути закъснение след всяка промяна в поръчка или промяна в базата данни относно сключени сделки, т.е. въвеждане на нова поръчка “продава”/”купува”, изтриване или корекция на поръчка (ако поръчката е част от най-добрите десет ценови равнища), изпълнение на сделка.


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД на адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders15minDelayMIFID2


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders15minDelayMIFID2&id=5005
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders15minDelayMIFID2
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>ID</title>
	<bse:isin>ISIN CODE</bse:isin>
	<bse:currency>CURRENCY</bse:currency>
	<bse:dateUTC>DATE AND TIME</bse:dateUTC>
	<bse:level id="1">BIDCNT;BIDQTY;BIDPRICE;ASKPRICE;ASKQTY;ASKCNT;</bse:level>  
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" 
		xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
	<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
	<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
	<description></description>
	<item>			 
		<title>452385</title>
		<bse:isin>BG1100075065</bse:isin>
		<bse:currency>BGN</bse:currency>
		<bse:dateUTC>2017-11-10 08:56:56.185384</bse:dateUTC>
		<bse:level id="1">1;100;15.5;15.52;100;1</bse:level>
		<bse:level id="2">1;100;15.49;15.53;100;1</bse:level>
		<bse:level id="3">2;200;15.48;19.02;195;2</bse:level>
		<bse:level id="4">1;100;15.47;;;</bse:level>
  </item>  
 </channel>
</rss>