home »
RSS data feed

RSS data feed

RSS DATA FEED е сайт, чрез който Българска Фондова Борса АД разпространява информационните си пакети.

За допълнителна информация можете да се обърнете към отдел “Пазарна информация” в БФБ-София, тел. 02/937 09 45 и 937 09 34.

Информация в реално време

 1. Trades MIFID2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=TradesMIFID2
 2. Информацията се генерира след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на сделка.
 3. Trades 15min Delay MIFID2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelayMIFID2
 4. Информацията се генерира с 15 минути закъснение след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на сделка.
 5. Best Orders MIFID2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrdersMIFID2
 6. Информацията се генерира след всяка промяна в поръчка или промяна в базата данни относно сключени сделки, т.е. въвеждане на нова поръчка “продава”/”купува”, изтриване или корекция на поръчка (ако поръчката е част от най-добрите десет ценови равнища), изпълнение на сделка.
 7. Best Orders 15min Delay MIFID2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders15minDelayMIFID2
 8. Информацията се генерира с 15 минути закъснение след всяка промяна в поръчка или промяна в базата данни относно сключени сделки, т.е. въвеждане на нова поръчка “продава”/”купува”, изтриване или корекция на поръчка (ако поръчката е част от най-добрите десет ценови равнища), изпълнение на сделка.
 9. Issuer Shares http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares
 10. Информация в реално време за най-добрите оферти “продава” и “купува”, висящи по отношение на емисията акции, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с ценни книги от същата емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.).
  Информация за финансовите коефициенти на съответното дружество, калкулирани на база данните от предадените счетоводни отчети (ако дружеството изготвя консолидирани отчети, всеки коефициент ще има две стойности – на база неконсолидиран и на база консолидиран отчет).
 11. Issuer Shares 15min Delay http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares15minDelay
 12. Информация с 15 минути закъснение за най-добрите оферти “продава” и “купува”, висящи по отношение на емисията акции, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с ценни книги от същата емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.).
  Информация за финансовите коефициенти на съответното дружество, калкулирани на база данните от предадените счетоводни отчети (ако дружеството изготвя консолидирани отчети, всеки коефициент ще има две стойности – на база неконсолидиран и на база консолидиран отчет).
 13. Issuer Bonds http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerBonds
 14. Информация в реално време за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува” за облигации, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с облигации от тази емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.). Дава се и информация за датата на издаване и падеж на емисията, както и датата на следващо лихвено плащане.
 15. Issuer Bonds 15min Delay http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerBonds15minDelay
 16. Информация с 15 минути закъснение за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува” за облигации, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с облигации от тази емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.). Дава се и информация за датата на издаване и падеж на емисията, както и датата на следващо лихвено плащане.
 17. Short Bulletin http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBulletin
 18. Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува”.
 19. Short Bond http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBond
 20. Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува”.
 21. Indices http://rss.bse-sofia.bg/?page=Indices
 22. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалните индекси на “БФБ-София” АД – SOFIX, BG40, BG TR30 и BG REIT.
 23. BG REIT http://rss.bse-sofia.bg/?page=BG REIT
 24. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BG REIT.
 25. Tiker http://rss.bse-sofia.bg/?page=Tiker
 26. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалните индекси на “БФБ-София” АД – SOFIX, BG40, BG TR30 и BG REIT.
 27. News http://rss.bse-sofia.bg/?page=News
 28. Всички новини, които се публикуват в Официалния борсов бюлетин и са следствие от разкриване на информация от емитентите или други заинтересовани лица и институции.
 29. APA Reports http://rss.bse-sofia.bg/?page=APAReports
 30. ОМП сделки.

Информация след края на търговската сесия

 1. Constituents http://rss.bse-sofia.bg/?page=Constituents
 2. Информация за измененията в стойността на индексите през текущата търговска сесия.
 3. Close Inf http://rss.bse-sofia.bg/?page=CloseInf
 4. Резултатите от търговската сесия за всички ценни книги, с които е имало сделки през деня.
 5. Financial Coefficnts http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficnts
 6. Информация за финансовите коефициенти на всички дружества, регистрирани за търговия на Официален пазар на акции, Сегменти А и В, и на Неофициален пазар на акции, Сегмент А
 7. Weightings http://rss.bse-sofia.bg/?page=Weightings
 8. Данни за теглата на техните компоненти при формиране на съответната стойност за деня.

Информация свободен достъп

 1. Wvap http://rss.bse-sofia.bg/?page=Vwap
 2. Информация на дневна база за наличния спред между цените „купува“ и „продава“ на всички емисии акции, допуснати до търговия на основен пазар BSE, при тест в размер на 10 000 лв, 15 000 лв и 20 000 лв, в четири произволно избрани момента по време на търговска сесия, по един в интервалите 10:00:00 – 11:30:00, 11:30:01 – 13:00:00, 13:00:01 – 15:30:00, 15:30:01 – 16:55:00.
 3. ReferenceData http://rss.bse-sofia.bg/?page=ReferenceData
 4. Информация на дневна база за отчети, свързани с прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575. Информация за всички емисии, които са регистрирани за търговия на някой от пазарите, организирани от БФБ-София АД.
 5. LiquidityBands http://rss.bse-sofia.bg/?page=LiquidityBands
 6. Информация на дневна база за отчети, свързани с прилагането на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588 и стъпки на котиране за други финансови инструменти.
 7. Suspensions & Removals http://rss.bse-sofia.bg/?page=SuspensionsRemovals
 8. Информация на дневна база за временно спиране или прекратяване от търговия.
 9. RTS27 Report 1 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report1
 10. Отчет 1 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за мястото на търговия и финансовите инструменти.
 11. RTS27 Report 2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report2
 12. Отчет 2 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Интрадневна информация за цената на финансовите инструменти.
 13. RTS27 Report 3 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report3
 14. Отчет 3 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за вида на финансовите инструменти.
 15. RTS27 Report 4 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report4
 16. Отчет 4 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Дневна информация за цената.
 17. RTS27 Report 5http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report5
 18. Отчет 5 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за разходите за търговия.
 19. RTS27 Report 6 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report6
 20. Отчет 6 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за вероятността от изпълнение на оферта.
 21. RTS27 Report 7 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report7
 22. Отчет 7 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за спред и дълбочина на активните поръчки към референтни моменти.
 23. RTS27 Report 8 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report8
 24. Отчет 7 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Осреднена информация за спред и дълбочина на активните поръчки за съответния ден.