home »
RSS data feed

RSS data feed

RSS DATA FEED е сайт, чрез който Българска Фондова Борса АД разпространява информационните си пакети.

За допълнителна информация можете да се обърнете към отдел “Пазарна информация” в БФБ-София, тел. 02/937 09 45 и 937 09 34.

Информация в реално време

 1. Trades http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades
 2. Информацията се генерира след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на сделка.
 3. Trades 15min Delay http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelay
 4. Информацията се генерира с 15 минути закъснение след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на сделка.
 5. Trades MIFID2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=TradesMIFID2
 6. Информацията се генерира след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на сделка.
 7. Trades 15min Delay MIFID2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelayMIFID2
 8. Информацията се генерира с 15 минути закъснение след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на сделка.
 9. OTC Trades http://rss.bse-sofia.bg/?page=OTCTrades
 10. Информацията се генерира след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на извънборсова сделка.
 11. Best Orders http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders
 12. Информацията се генерира след всяка промяна в поръчка или промяна в базата данни относно сключени сделки, т.е. въвеждане на нова поръчка “продава”/”купува”, изтриване или корекция на поръчка (ако поръчката е част от най-добрите десет ценови равнища), изпълнение на сделка.
 13. Best Orders MIFID2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrdersMIFID2
 14. Информацията се генерира след всяка промяна в поръчка или промяна в базата данни относно сключени сделки, т.е. въвеждане на нова поръчка “продава”/”купува”, изтриване или корекция на поръчка (ако поръчката е част от най-добрите десет ценови равнища), изпълнение на сделка.
 15. Best Orders 15min Delay http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders15minDelay
 16. Информацията се генерира с 15 минути закъснение след всяка промяна в поръчка или промяна в базата данни относно сключени сделки, т.е. въвеждане на нова поръчка “продава”/”купува”, изтриване или корекция на поръчка (ако поръчката е част от най-добрите десет ценови равнища), изпълнение на сделка.
 17. Best Orders 15min Delay MIFID2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders15minDelayMIFID2
 18. Информацията се генерира с 15 минути закъснение след всяка промяна в поръчка или промяна в базата данни относно сключени сделки, т.е. въвеждане на нова поръчка “продава”/”купува”, изтриване или корекция на поръчка (ако поръчката е част от най-добрите десет ценови равнища), изпълнение на сделка.
 19. Issuer Shares http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares
 20. Информация в реално време за най-добрите оферти “продава” и “купува”, висящи по отношение на емисията акции, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с ценни книги от същата емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.).
  Информация за финансовите коефициенти на съответното дружество, калкулирани на база данните от предадените счетоводни отчети (ако дружеството изготвя консолидирани отчети, всеки коефициент ще има две стойности – на база неконсолидиран и на база консолидиран отчет).
 21. Issuer Shares 15min Delay http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares15minDelay
 22. Информация с 15 минути закъснение за най-добрите оферти “продава” и “купува”, висящи по отношение на емисията акции, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с ценни книги от същата емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.).
  Информация за финансовите коефициенти на съответното дружество, калкулирани на база данните от предадените счетоводни отчети (ако дружеството изготвя консолидирани отчети, всеки коефициент ще има две стойности – на база неконсолидиран и на база консолидиран отчет).
 23. Issuer Bonds http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerBonds
 24. Информация в реално време за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува” за облигации, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с облигации от тази емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.). Дава се и информация за датата на издаване и падеж на емисията, както и датата на следващо лихвено плащане.
 25. Issuer Bonds 15min Delay http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerBonds15minDelay
 26. Информация с 15 минути закъснение за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува” за облигации, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с облигации от тази емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.). Дава се и информация за датата на издаване и падеж на емисията, както и датата на следващо лихвено плащане.
 27. Short Bulletin http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBulletin
 28. Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува”.
 29. Short Bond http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBond
 30. Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува”.
 31. Indices http://rss.bse-sofia.bg/?page=Indices
 32. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалните индекси на “БФБ-София” АД – SOFIX, BG40, BG TR30 и BG REIT.
 33. SOFIX http://rss.bse-sofia.bg/?page=SOFIX
 34. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – SOFIX.
 35. BGBX40 http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40
 36. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BGBX40.
 37. BGBX40 TR http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40TR
 38. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BGBX40 TR.
 39. BG REIT http://rss.bse-sofia.bg/?page=BG REIT
 40. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BG REIT.
 41. BG TR30 http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGTR30
 42. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BG TR30.
 43. CGIX http://rss.bse-sofia.bg/?page=CGIX
 44. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – CGIX.
 45. Tiker http://rss.bse-sofia.bg/?page=Tiker
 46. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалните индекси на “БФБ-София” АД – SOFIX, BG40, BG TR30 и BG REIT.
 47. News http://rss.bse-sofia.bg/?page=News
 48. Всички новини, които се публикуват в Официалния борсов бюлетин и са следствие от разкриване на информация от емитентите или други заинтересовани лица и институции.
 49. Financial Reports http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialReports
 50. Всички финансови отчети, които постъпват в БФБ-София.
 51. APA Reports http://rss.bse-sofia.bg/?page=APAReports
 52. ОМП сделки.

Информация след края на търговската сесия

 1. Constituents http://rss.bse-sofia.bg/?page=Constituents
 2. Информация за измененията в стойността на индексите през текущата търговска сесия.
 3. Close Inf http://rss.bse-sofia.bg/?page=CloseInf
 4. Резултатите от търговската сесия за всички ценни книги, с които е имало сделки през деня.
 5. Financial Coefficnts http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficnts
 6. Информация за финансовите коефициенти на всички дружества, регистрирани за търговия на Официален пазар на акции, Сегменти А и В, и на Неофициален пазар на акции, Сегмент А
 7. Weightings http://rss.bse-sofia.bg/?page=Weightings
 8. Данни за теглата на техните компоненти при формиране на съответната стойност за деня.
 9. Sofix News http://rss.bse-sofia.bg/?page=SofixNews
 10. Всички новини за компаниите включени в Sofix, които се публикуват в Официалния борсов бюлетин и са следствие от разкриване на информация от емитентите или други заинтересовани лица и институции.
 11. Free Float http://rss.bse-sofia.bg/?page=FreeFloat
 12. Данни за броя акции от всяка емисия, които са притежание на миноритарни акционери, т.е. общ брой акции в акционери, пряко притежаващи по-малко от 5% от капитала на съответното дружество-емитент.
 13. Security http://rss.bse-sofia.bg/?page=Security
 14. Информация за всички емисии, които са регистрирани за търговия на някой от пазарите, организирани от БФБ-София АД. Информацията за всяка отделна емисия включва данни за: борсов код на емисията, ISIN код на емисията, вид на финансовия инструмент, тип на емитента, име на емитента, размер на емисията, единична номинална стойност, валута на номиналната стойност, дата на първа котировка и пазарен сегмент.
 15. Wvap http://rss.bse-sofia.bg/?page=Vwap
 16. Информация на дневна база за наличния спред между цените „купува“ и „продава“ на всички емисии акции, допуснати до търговия на основен пазар BSE, при тест в размер на 10 000 лв, 15 000 лв и 20 000 лв, в четири произволно избрани момента по време на търговска сесия, по един в интервалите 10:00:00 – 11:30:00, 11:30:01 – 13:00:00, 13:00:01 – 15:30:00, 15:30:01 – 16:55:00.
 17. ReferenceData http://rss.bse-sofia.bg/?page=ReferenceData
 18. Информация на дневна база за отчети, свързани с прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575. Информация за всички емисии, които са регистрирани за търговия на някой от пазарите, организирани от БФБ-София АД.
 19. LiquidityBands http://rss.bse-sofia.bg/?page=LiquidityBands
 20. Информация на дневна база за отчети, свързани с прилагането на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588 и стъпки на котиране за други финансови инструменти.
 21. RTS27 Report 1 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report1
 22. Отчет 1 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за мястото на търговия и финансовите инструменти.
 23. RTS27 Report 2 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report2
 24. Отчет 2 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Интрадневна информация за цената на финансовите инструменти.
 25. RTS27 Report 3 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report3
 26. Отчет 3 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за вида на финансовите инструменти.
 27. RTS27 Report 4 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report4
 28. Отчет 4 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Дневна информация за цената.
 29. RTS27 Report 5http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report5
 30. Отчет 5 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за разходите за търговия.
 31. RTS27 Report 6 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report6
 32. Отчет 6 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за вероятността от изпълнение на оферта.
 33. RTS27 Report 7 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report7
 34. Отчет 7 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Информация за спред и дълбочина на активните поръчки към референтни моменти.
 35. RTS27 Report 8 http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report8
 36. Отчет 7 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Осреднена информация за спред и дълбочина на активните поръчки за съответния ден.