home »
RSS data feed

RSS data feed

RSS DATA FEED е сайт, чрез който Българска Фондова Борса АД разпространява информационните си пакети.

За допълнителна информация можете да се обърнете към отдел “Пазарна информация” в БФБ-София, тел. 02/937 09 45 и 937 09 34.

Информация в реално време

 1. Trades http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades
 2. Информацията се генерира след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на сделка.
 3. OTC Trades http://rss.bse-sofia.bg/?page=OTCTrades
 4. Информацията се генерира след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на извънборсова сделка.
 5. BestOrders http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders
 6. Информацията се генерира след всяка промяна в поръчка или промяна в базата данни относно сключени сделки, т.е. въвеждане на нова поръчка “продава”/”купува”, изтриване или корекция на поръчка (ако поръчката е част от най-добрите десет ценови равнища), изпълнение на сделка.
 7. Issuer Shares http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares
 8. Информация в реално време за най-добрите оферти “продава” и “купува”, висящи по отношение на емисията акции, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с ценни книги от същата емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.).
  Информация за финансовите коефициенти на съответното дружество, калкулирани на база данните от предадените счетоводни отчети (ако дружеството изготвя консолидирани отчети, всеки коефициент ще има две стойности – на база неконсолидиран и на база консолидиран отчет).
 9. Issuer Shares 15min Delay http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerShares15minDelay
 10. Информация с 15 минути закъснение за най-добрите оферти “продава” и “купува”, висящи по отношение на емисията акции, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с ценни книги от същата емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.).
  Информация за финансовите коефициенти на съответното дружество, калкулирани на база данните от предадените счетоводни отчети (ако дружеството изготвя консолидирани отчети, всеки коефициент ще има две стойности – на база неконсолидиран и на база консолидиран отчет).
 11. Issuer Bonds http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerBonds
 12. Информация в реално време за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува” за облигации, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с облигации от тази емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.). Дава се и информация за датата на издаване и падеж на емисията, както и датата на следващо лихвено плащане.
 13. Issuer Bonds 15min Delay http://rss.bse-sofia.bg/?page=IssuerBonds15minDelay
 14. Информация с 15 минути закъснение за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува” за облигации, както и обобщени данни за сделките, сключени до момента с облигации от тази емисия (общо количество; висока, ниска, последна цена и др.). Дава се и информация за датата на издаване и падеж на емисията, както и датата на следващо лихвено плащане.
 15. Short Bulletin http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBulletin
 16. Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува”.
 17. Short Bond http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBond
 18. Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува”.
 19. Indices http://rss.bse-sofia.bg/?page=Indices
 20. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалните индекси на “БФБ-София” АД – SOFIX, BG40, BG TR30 и BG REIT.
 21. SOFIX http://rss.bse-sofia.bg/?page=SOFIX
 22. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – SOFIX.
 23. BGBX40 http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40
 24. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BGBX40.
 25. BGBX40 TR http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40TR
 26. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BGBX40 TR.
 27. BG REIT http://rss.bse-sofia.bg/?page=BG REIT
 28. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BG REIT.
 29. BG TR30 http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGTR30
 30. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BG TR30.
 31. CGIX http://rss.bse-sofia.bg/?page=CGIX
 32. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – CGIX.
 33. Tiker http://rss.bse-sofia.bg/?page=Tiker
 34. Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалните индекси на “БФБ-София” АД – SOFIX, BG40, BG TR30 и BG REIT.
 35. News http://rss.bse-sofia.bg/?page=News
 36. Всички новини, които се публикуват в Официалния борсов бюлетин и са следствие от разкриване на информация от емитентите или други заинтересовани лица и институции.
 37. Financial Reports http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialReports
 38. Всички финансови отчети, които постъпват в БФБ-София.

Информация след края на търговската сесия

 1. Constituents http://rss.bse-sofia.bg/?page=Constituents
 2. Информация за измененията в стойността на индексите през текущата търговска сесия.
 3. Close Inf http://rss.bse-sofia.bg/?page=CloseInf
 4. Резултатите от търговската сесия за всички ценни книги, с които е имало сделки през деня.
 5. Financial Coefficnts http://rss.bse-sofia.bg/?page=FinancialCoefficnts
 6. Информация за финансовите коефициенти на всички дружества, регистрирани за търговия на Официален пазар на акции, Сегменти А и В, и на Неофициален пазар на акции, Сегмент А
 7. Weightings http://rss.bse-sofia.bg/?page=Weightings
 8. Данни за теглата на техните компоненти при формиране на съответната стойност за деня.
 9. Sofix News http://rss.bse-sofia.bg/?page=SofixNews
 10. Всички новини за компаниите включени в Sofix, които се публикуват в Официалния борсов бюлетин и са следствие от разкриване на информация от емитентите или други заинтересовани лица и институции.
 11. Free Float http://rss.bse-sofia.bg/?page=FreeFloat
 12. Данни за броя акции от всяка емисия, които са притежание на миноритарни акционери, т.е. общ брой акции в акционери, пряко притежаващи по-малко от 5% от капитала на съответното дружество-емитент.
 13. Security http://rss.bse-sofia.bg/?page=Security
 14. Информация за всички емисии, които са регистрирани за търговия на някой от пазарите, организирани от БФБ-София АД. Информацията за всяка отделна емисия включва данни за: борсов код на емисията, ISIN код на емисията, вид на финансовия инструмент, тип на емитента, име на емитента, размер на емисията, единична номинална стойност, валута на номиналната стойност, дата на първа котировка и пазарен сегмент.
 15. Wvap http://rss.bse-sofia.bg/?page=Vwap
 16. Информация на дневна база за наличния спред между цените „купува“ и „продава“ на всички емисии акции, допуснати до търговия на основен пазар BSE, при тест в размер на 10 000 лв, 15 000 лв и 20 000 лв, в четири произволно избрани момента по време на търговска сесия, по един в интервалите 10:00:00 – 11:30:00, 11:30:01 – 13:00:00, 13:00:01 – 15:30:00, 15:30:01 – 16:55:00.