home » News
RSS data feed
News - Всички новини, които се публикуват в Официалния борсов бюлетин и са следствие от разкриване на информация от емитентите или други заинтересовани лица и институции.


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД през Интернет на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=News
http://rss.bse-sofia.bg/?page=NewsEN


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=News
 2. http://rss.bse-sofia.bg/?page=News&id=61221
 3. http://rss.bse-sofia.bg/?page=NewsEN
 4. http://rss.bse-sofia.bg/?page=NewsEN&id=61221
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=News
http://rss.bse-sofia.bg/?page=NewsEN
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <language>LANGUAGE</language>
  <item>
	<title>TITLE</title>
	<description>NEWS</description>
	<pubDate>DATE AND TIME</pubDate>
	<bse:id>ID</bse:id>
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
	<channel>
		<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
		<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
		<description></description>
		<item>		
			<title> Счетоводни отчети</title>
			<description>
В х3news е постъпило допълнение към отчет за първо тримесечие на 2008 год. 
от Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг /SLB/.
Финансовият отчет е наличен на уеб-сайта на БФБ-София.
</description>
			<pubDate>2008-05-19</pubDate>
			<bse:id>54454</bse:id>
		</item>
 </channel>
</rss>