home » RTS27Report8
RSS data feed
Отчет 8 - Делегиран Регламент (ЕС) 2017/575. Осреднена информация за спред и дълбочина на активните поръчки за съответния ден.
http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report8&tradedate=2018-01-18


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
  1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=RTS27Report8&tradedate=2018-01-18