home » ShortBond
RSS data feed
ShortBond - Обобщена информация в реално време за всички емисии, с които има сключени сделки на някой от пазарните сегменти през текущата търговска сесия, включваща общо количество, висока, ниска, последна и средно-претеглена цена и др. По отношение на тези емисии се предоставя и информация за най-добрите висящи оферти “продава” и “купува”.


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД на адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBond


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBond
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=ShortBond
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>NAME</title>
	<bse:isin>ISIN</bse:isin> 
	<bse:nominal>NOMINAL</bse:nominal> 
	<bse:currency>CURRENCY</bse:currency> 
	<bse:firstDate>ISSUE DATE</bse:firstDate> 
	<bse:lastDate>MATURITY DATE</bse:lastDate> 
	<bse:couponType>COUPON VALUE</bse:couponType>
	<bse:payment>PAYMENT</bse:payment> 
	<bse:last>OPEN PRICE</bse:last> 
	<bse:as of>DATE</bse:as of>
	<bse:numShares>NUMBER OF SHARES TRADED</bse:numShares> 
	<bse:minPrice>MIN_PRICE</bse:minPrice> 
	<bse:maxPrice>MAX_PRICE</bse:high>
	<bse:lastPrice>LAST_PRICE</bse:lastPrice> 
	<bse:chgPrice>CHANGE</bse:chgPrice> 
	<bse:avgPrice>AVERAGE PRICE</bse:avgPrice> 
	<bse:sell>BEST SELL ORDER</bse:sell> 
	<bse:bay>BEST BUY ORDER</bse:bay> 		
	<bse:marketSegment>MARKET SEGMENT</bse:marketSegment>			
  </item> 
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" 
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
	<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
	<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
	<description></description>
	<item>
	 <title>Петрол АД-София</title>
	 <bse:isin>BG2100013031</bse:isin> 
	 <bse:nominal>1000</bse:nominal> 
	 <bse:currency>BGN</bse:currency> 
	 <bse:firstDate>2003-11-20</bse:firstDate> 
	 <bse:lastDate>2008-11-20</bse:lastDate> 
	 <bse:couponType>8.375%</bse:couponType>
	 <bse:payment>2008-11-20</bse:payment> 
	 <bse:last>100.1</bse:last> 
	 <bse:as_of>2008-05-22</bse:as_of>
	 <bse:numShares>46</bse:numShares> 
	 <bse:minPrice>100.423</bse:minPrice> 
	 <bse:maxPrice>100.423</bse:maxPrice>
	 <bse:lastPrice>100.423</bse:lastPrice> 
	 <bse:chgPrice>.32</bse:chgPrice> 
	 <bse:avgPrice>100.42</bse:avgPrice> 
	 <bse:sell> </bse:sell> 
	 <bse:bay>99.982</bse:bay> 		
	 <bse:marketSegment>Официален Пазар корпоративни облигации</bse:marketSegment> 
	</item>		
 </channel>
</rss>