home » ReferenceData
RSS data feed
ReferenceData - Отчети, свързани с прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575. Информация за всички емисии, които са регистрирани за търговия на някой от пазарите, организирани от БФБ-София АД.
http://rss.bse-sofia.bg/?page=ReferenceData


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
  1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=ReferenceData