home » Trades15minDelay
RSS data feed
Trades 15min Delay - Информацията се генерира след всяка промяна в базата данни относно изпълнение на сделка с 15 минути закъснение.


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД на адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelay


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelay&id=16332344
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Trades15minDelay
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>ID</title>
	<bse:isin>ISIN CODE</bse:isin>
	<bse:date>DATE AND TIME </bse:date>
	<bse:amount>AMOUNT</bse:amount> 
	<bse:price>PRICE</bse:price> 
	<bse:turnover>TURNOVER</bse:turnover> 
	<bse:currency>CURRENCY</bse:currency>  
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" encoding="windows-1251" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
   <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
   <description></description>
   <item>     
		<title>16698014</title>
		<bse:isin>BG11ZESOAT12</bse:isin>
		<bse:date>2008-06-11 09:30:00</bse:date>
		<bse:amount>24</bse:amount> 
		<bse:price>100</bse:price> 
		<bse:turnover>2400</bse:turnover> 
		<bse:currency>BGN</bse:currency>  
   </item>
   ........
  </channel>
</rss>