home » Security
RSS data feed
Security - Информация за всички емисии, които са регистрирани за търговия на някой от пазарите, организирани от БФБ-София АД. Информацията за всяка отделна емисия включва данни за: борсов код на емисията, ISIN код на емисията, вид на финансовия инструмент, тип на емитента, име на емитента, размер на емисията, единична номинална стойност, валута на номиналната стойност, дата на първа котировка и пазарен сегмент.


Данните се актуализират на дневна база и са на разположение на абоната в периода от 16:00 ч. до 09:00 ч. на следващия ден през Интернет на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Security


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=Security
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=Security
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>NAME</title>
	<bse:isin>ISIN</bse:isin> 	
	<bse:nameEN>NAME_EN</bse:nameEN> 
	<bse:type>TYPE</bse:type> 
	<bse:typeEN>TYPE_EN</bse:typeEN> 
	<bse:compType>COMPANY TYPE</bse:compType> 
	<bse:compTypeEN>COMPANY TYPE_EN</bse:compTypeEN> 
	<bse:volume>VOLUME</bse:volume> 
	<bse:nominal>NOMINAL</bse:nominal> 
	<bse:currency>CURRENCY</bse:currency> 
	<bse:beginDate>BEGIN DATE</beginDate> 
	<bse:marketSegment>MARKET SEGMENT</bse:marketSegment> 
	<bse:marketSegmentEN>MARKET SEGMENT_EN</bse:marketSegmentEN> 
  </item> 
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" encoding="windows-1251" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
   <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
   <description></description>
   <item>
     <title>Кремиковци АД-София</title>  
     <bse:isin>BG11KRSOAT14</bse:isin>  
     <bse:nameEN>Kremikovtzi AD-Sofia</bse:nameEN> 
     <bse:type>акции</bse:type> 
     <bse:typeEN>shares</bse:typeEN> 
     <bse:compType>Публично дружество TYPE</bse:compType> 
     <bse:compTypeEN>Public Company TYPE_EN</bse:compTypeEN> 
     <bse:volume>18517545</bse:volume> 
     <bse:nominal>1</bse:nominal> 
     <bse:currency>BGN</bse:currency> 
     <bse:beginDate>1998-05-19</bse:beginDate> 
     <bse:marketSegment>Неофициален Пазар на акции сегмент "A"</bse:marketSegment> 
     <bse:marketSegmentEN>Unofficial Market Equities "A"</bse:marketSegmentEN>   
   </item> 
  </channel>
</rss>