home » CGIX
RSS data feed
CGIX - Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на индекс – CGIX


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=CGIX


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=CGIX
 2. http://rss.bse-sofia.bg/?page=CGIX&action=extend
 3. http://rss.bse-sofia.bg/?page=CGIX&action=info
 4. http://rss.bse-sofia.bg/?page=CGIX&action=current
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=CGIX
<rss version="2.0" encoding="utf-8"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>CGIX (NAME)</title>
	<pubDate>DATE AND TIME</pubDate>
	<bse:value>VALUE</bse:value>
	<bse:percentChange>PERCENT CHANGE</bse:percentChange>
	<bse:change>ABSOLUTE CHANGE</bse:change> 
  </item> 
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
	<channel>
		<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
		<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
		<description></description>
		<item>	
			<title>CGIX</title>
			<pubDate>2008-05-19 14:07:42</pubDate>
			<bse:value>1276.52</bse:value>
			<bse:percentChange>3.1664700082435</bse:percentChange>
			<bse:change>39.18</bse:change> 
		</item>
	</channel>
</rss>