BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed http://rss.bse-sofia.bg/ 2019-08-15 12:11:01 5EKA MiFID II Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на публикацията / съобщението 2019-08-15T08:46:00.Z Вид действие Спиране Основания за действието Неизвършено лихвено плащане В сила от 2019-08-15T08:29:43.Z В сила до 2019-08-16T06:30:00.Z В ход Вярно Място (места) на търговия XBUL Наименование на емитента Екип-98 Холдинг АД-София Емитент 8945009A49W7AVL5DD21 Идентификатор на инструмента BG2100002174 Пълно наименование на инструмента Екип 98 Холд Свързани деривати Други свързани инструменти Бележки MiFID II Trading Suspensions and Removals: Date and time of the publication / communication 2019-08-15T08:46:00.Z Action type Suspension Reasons for the action delay in interest payment Effective from 2019-08-15T08:29:43.Z Effective to 2019-08-16T06:30:00.Z Ongoing True Trading venue(s) XBUL Issuer name Ekip-98 Holding AD-Sofia Issuer 8945009A49W7AVL5DD21 Instrument identifier BG2100002174 Instrument full name Ekip 98 Hold Related derivatives Other related instruments Comments