home » FreeFloat
RSS data feed
FreeFloat - Данни за броя акции от всяка емисия, които са притежание на миноритарни акционери, т.е. общ брой акции в акционери, пряко притежаващи по-малко от 5% от капитала на съответното дружество-емитент.


Данните са на разположение на абоната преди началото на търговската сесия (с актуалност "сетълмент от предходния ден") на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FreeFloat


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=FreeFloat
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=FreeFloat
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/BSE">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title>ISIN</title>
	<bse:volume>VOLUME</bse:volume> 
	<bse:freeFloat>FREE FLOAT</bse:freeFloat> 
  </item>    
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" encoding="windows-1251" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
   <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
   <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
   <description></description>
   <item>
     <title>STPRO</title>
     <bse:volume>69260</bse:volume>
     <bse:freeFloat>16967</bse:freeFloat>
   </item>
   ........
  </channel>
</rss>