home » BGBX40TR
RSS data feed
BGBX40 TR - Данни в реално време за стойността и/или измененията в стойността на официалният индекс на “БФБ-София” АД – BGBX40 TR.


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД на следния адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40TR


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
 1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40TR
 2. http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40TR&action=extend
 3. http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40TR&action=info
 4. http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40TR&action=current
Примерни резултати от:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=BGBX40TR
<rss version="2.0" encoding="windows-1251"
	xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
 <channel>
  <title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
  <link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
  <description/> 
  <item>
	<title> BGBX40 TR (NAME) </title>
	<pubDate> DATE AND TIME </pubDate>
	<bse:value> VALUE </bse:value>
	<bse:percentChange> PERCENT CHANGE </bse:percentChange>
	<bse:change> ABSOLUTE CHANGE </bse:change> 
  </item>  
 </channel>
</rss>
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" encoding="windows-1251" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
	<channel>
		<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
		<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
		<description></description>
		<item>	
			<title>BGBX40 TR</title>
			<pubDate>2008-05-19 14:07:42</pubDate>
			<bse:value>355.68</bse:value>
			<bse:percentChange>5.48</bse:percentChange>
			<bse:change>18.48</bse:change> 
		</item>
	</channel>
</rss>